Pravidlá používania

Pravidlá používania

© 2014 SNIF – všetky práva vyhradené


Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či obrázkov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia vlastníka stránok SNIF.sk je zakázané.
Pravidlá používania

Predtým ako začnete používať tieto stránky, zoznámte sa prosím dôkladne s týmito Pravidlami.

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.snif.sk je spoločnosť STSA, s.r.o., Kvačalova 11, 821 08 Bratislava, IČO 44560362 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Webom pre účely týchto podmienok sa rozumejú internetové stránky obsiahnuté pod touto linkou. Prevádzkovanie webu, práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľa sa riadia týmito Pravidlami. Používanie webu je podmienené súhlasom s týmito Pravidlami.

Autorské práva

Jednotlivé prvky webovej stránky, ako aj grafické práce, obrázky, fotografie a texty na nej zobrazené, sú chránené autorským právom. Všetky ďalšie názvy produktov, mená spoločností, známky, logá a symboly môžu byť ochrannými známkami ich vlastníkov.

Žiadne z materiálov sa nesmú kopírovať, rozmnožovať, distribuovať, opätovne publikovať, sťahovať, zobrazovať, uverejňovať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi prostriedkami, najmä elektronickými, mechanickými, kopírovacími, záznamovými či inými prostriedkami, bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia prevádzkovateľa webstránky www.snif.sk, alebo poskytovateľa tretej strany.

Zároveň nesmiete zverejňovať žiadne materiály, obsiahnuté na tejto webovej stránke, na žiadnom inom serveri bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia prevádzkovateľa webstránky www.snif.sk.

Neoprávnené používanie materiálov, obsiahnutých na webstránke www.snif.sk, môže porušiť zákony o autorskom práve, zákony o ochranných známkach, zákony o ochrane súkromia o uverejňovaní.

Odkazy na internetové stránky tretích strán

Stránky na tomto portáli môžu obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích strán.


Súkromie užívateľa

Prevádzkovateľ neposkytne dáta vedené o užívateľovi (ďalej len dôverné informácie) tretej strane s výnimkou prípadov, keď sú k tomu oprávnení právnym predpisom. Užívateľ týmto prehlasuje a potvrdzuje, že bol pred udelením súhlasu k spracovaniu dôverných informácií poučený o právach vyplývajúcich pre užívateľa z právnych predpisov, najmä z § 21 zákona č. 428/2002 Zb, o ochrane osobných údajov.